TEMELJNI PRINCIPI DELOVANJA KLUBA

TEMELJNI PRINCIPI DELOVANJA

Akcija štirih generacij spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, ki se kaže kot ključ pri uspešnem reševanju perečih družbenih problemov.

Najmlajša generacija v klub vnaša aktualnost, svežino, doslednost in naravnanost v ukrepe, ki bodo mladim zagotovili lepšo prihodnost.

Srednje generacije so danes tiste, ki nam ponujajo sodoben in strokoven, pa tudi znanstven prostop pri spoznavanju družbenih problemov ter nenazadnje tudi reševanje težav, ki nastanejo pri spreminjanju obstoječega družbenega sistema.

Starejše generacije v diskurz vnašajo nauke zgodovine, ki odločilno vplivajo na politične stranke in obnašanje vseh družbenih slojev. Ponudijo lahko razlago o razkolu v državi in nastanku le-tega.

TEMELJNI PRINCIPI DELOVANJA

Poleg prijateljskega druženja, razpravljanja in razčiščevanja uvodoma omenjenih vprašanj, je temeljna načrtno pripravljena aktivnost kluba debata med avtorjem(ji) idej o reševanju takšnih problemov in voditelji ali predstavniki do kapitalizma kritičnih civilnih gibanj o izkušnjah s takšnimi problemi/težavami v obstoječi družbeni ureditvi. In to tako, da vprašanja ali teme za debato narekujejo predvsem udeleženci kritičnih civilnih gibanj. Debata se praviloma sklene s tako konkretno argumentiranim(i) predlogom(gi) rešitve obravnavanega problema ali poti/metod za iskanje rešitve takšnih težav – da lahko vodstva kritičnih civilnih gibanj pripravijo in uporabijo učinkovite ukrepe za čim bolj smotrno in smiselno aktiviranje ali tudi usposabljanje pripadnikov in simpatizerjev takšnih gibanj. To pomeni ukrepe za učinkovito vplivanje na kompetentne organe oblasti ali tudi za vključevanje (s svojo stranko) v organe oblasti; predvsem pa za spodbujanje in pospeševanje sprememb obstoječega družbenega sistema upoštevajoč realne (objektivne) možnosti oz. pogoje.

 

 

S takšnim angažiranjem sodelavcev – avtorjev in voditeljev debat na eni in zainteresiranih organizatorjev/voditeljev kritičnih civilnih gibanj (ki so lahko tudi avtorji ali/in voditelji debat) na drugi strani – klub vzpodbuja tudi  intra- in inter-disciplinarnost  pri spoznavanju in reševanju družbenih problemov: da se v razpravo in dogovore o ukrepih vključijo dognanja  različnih področij znanosti in izkušnje civilnih gibanj in skupin z različnih področij družbenega življenja.

 

 

Vodilni motiv (in princip) takšnega so-delovanja ni in ne more biti »kariera« posameznika kot izključnega, domišljavega, narcisoidnega, po slavi in moči stremečega ustvarjalca – temveč uspeh kooperativnega sodelovanja v skupini (timu, ekipi) različno nadarjenih in bolj ali manj talentiranih so-delavcev kot predstavnikov različnih vendar enakovrednih strok oziroma vrst in ravni znanja. Takšna skupina in skupnost vrednoti vlogo in pomembnost posameznika po njegovem prispevku k uspehu skupine in pomenu tega uspeha za skupnost.

 

 

Spremlja in analizira učinkovitost, smotrnost in smiselnost svojih akcij, njihove uporabnosti in odmevnosti v javnosti.

Ponuja pomoč pri izoblikovanju konkretnih vprašanj in zahtev civilnih gibanj, da se naslovljenci (stranke, vlada, ministrsta…) temu ne morejo izogniti, s čimer se pokaže njihov pravi namen ali interes.

Izobražuje in usposablja udeležence gibanj ali skupin za aktivno sodelovanje v političnih diskurzih.